Thông điệp gửi tới các bệnh nhân thân yêu của chúng tôi